ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ενιαίο-Κοινό Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2020 ως προς τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των Νοσοκομείων, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr Mοναδικός Κωδικός 20DIAB000011307) και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 08. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - Υδραυλικό Υλικό 2020 358 KB