Συλλογή προσφορών. Υδραυλική διασύνδεση κυκλωμάτων ψύξης Α΄Μ.Ε.Θ. και Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  11655/ 246-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση δυκτίου σωληνώσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί υδραυλική διασύνδεση δύο κυκλωμάτων ψύξης, της Α΄ Μ.Ε.Θ. και του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου προκειμένου σε περίπτωση βλάβης ψύκτη να υπάρχει εφεδρικός διαθέσιμος.   

Η δαπάνη της διαγωνιστικής διαδικασίας προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24% το οποίο επιμερίζεται στο ποσό των 2.940,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. για την εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού και 1.260,00 € για την εκτέλεση εργασιών.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης μέχρι την Παρασκευή 3ης  Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως  στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Διενέργεια διαγωνισμού Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020  και ώρα 11:30 π.μ. στο χώρο της Γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να επισκεφτεί το χώρο των εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες διασύνδεσης των δύο κυκλωμάτων ψύξης. 

Αρμόδιος για την επίδειξη των εγκαταστάσεων και παροχής διευκρινήσεων επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού κ.Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                          ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΚΤΩΝ Α.ΜΕΘ και ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 283 KB