Πιστοποίηση με διεθνές Πρότυπο ISO:9001:2015 του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 η Ετήσια Επιθεώρηση Β’ Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές Πρότυπο ISO:9001:2015 του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου από τον Φορέα Πιστοποίησης SWISS APPROVAL Technische Bewertung A.E.
Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ.“Γ.Παπανικολάου”, είναι το μοναδικό από τα Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας που ασχολείται με την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας τα οποία συμμορφώνονται με την Ελληνική Νομοθεσία και εξασφαλίζουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO.
Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των τμημάτων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο πλάνο πιστοποιήσεων ποιότητας του νοσοκομείου διενεργούνται από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή της σύστασης και λειτουργίας του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης οι διαδικασίες πιστοποίησης διενεργούνται εσωτερικά από το Τμήμα καθώς τα στελέχη του τμήματος διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση να διενεργήσουν συνολικά μελέτες πιστοποίησης χωρίς τη συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη.