ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ψυκτικού συγκροτήματος σε αντικατάσταση του παλαιού κατεστραμμένου για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου (CPV: 42512300-1, Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού και συμπληρωματικού CPV: 45331000-6, Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού).

 

Το ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) της διακήρυξης είναι: 19PROC004321914

Το ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) της προκήρυξης είναι: 19PROC004321836

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ022/2018

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 27.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.