Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «παροχής υπηρεσιών συντήρησης ενός στεφανιογράφου τύπου INNOVA 2.000 G.E για διάστημα έξι μηνών».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  «παροχής υπηρεσιών συντήρησης ενός στεφανιογράφου τύπου INNOVA 2.000 G.E για διάστημα έξι μηνών».

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2018 – ΣΤΕΦ.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού :27.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-03-2018 και ώρα 12:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 27-03-2018 και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:28-03-2018 και ώρα 12:00:00.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστολής  στα επιμελητήρια: 08-03-2018.

Αναλυτικά στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή θα αναρτηθεί  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  http://gpapanikolaou.gr στο πεδίο διαγωνισμοί και στο ΚΗΜΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου Λεωφόρος  Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.57010.

Υπεύθυνος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307190.    Αριθμός τηλεομοιότυπου : 2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 MB
pdf Προκηρυξη διαυγεια κημδης 204 KB