Γ’ ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” ανακοινώνει το Γ’ γύρο δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς κοινού -με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης- τακτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια επιδέσμων (CPV: 33141110-4).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών με ημερομηνία έναρξης την 05/03/2018 και λήξη την 20/03/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου».

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ