Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής ανήκει στην Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

  • Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)
  • Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Ηardware)