ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (05) βάσεων και οκτώ (08) φορείων ασθενών για τα ασθενοφόρα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 09/05/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/ στο πεδίο διαγωνισμοί και στο ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση URL: http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2313 307195
Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος