Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμό για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος σε συσκευασία ¼ λίτρου περιεκτικότητας σε λίπος 3,5% (κωδικός είδους στο Νοσοκομείο:61030010002 – cpv:15511000-3)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος σε συσκευασία ¼ λίτρου περιεκτικότητας σε λίπος 3,5% (κωδικός είδους στο Νοσοκομείο:61030010002 – cpv:15511000-3)»

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΓΑΛΑ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :30.000€ πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 1η-06-2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η  25η-06-2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η 29η-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: η 25η-05-2018 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την Παρασκευή 25-05-2018 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείουhttp://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί και στον ιστότοπο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 1 MB