Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ001/2019 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Διαχείριση 265.833 κιλών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 308.366,28 € πλέον ΦΠΑ 24% (382.374,19 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 11 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Τμήμα 2: Διαχείριση 9.000 κιλών αποβλήτων τύπου Μ.Ε.Α. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 28.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (35.265,60 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 12 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα τμήματα αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κάθε τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ισχύς προσφορών: έως 15/09/2019

Κωδικός NUTS: EL522

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός διακήρυξης: ΓΛ001/2019

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 336.806,28 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-03-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 19-03-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Γ.Ν.Θ. «Γ Παπανικολάου», Τμήμα Προμηθειών, Λεωφόρος Παπανικολάου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη (Εξοχή), 570 10 Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31/01/2019

Ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 06/02/2019

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Αθήνα, 18233

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr