Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευών Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων- απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  «Συσκευών Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευών Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων- απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός – CPV 38500000-5».

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2017-47268.   Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 47268.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 1.231.552,90 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της  διαδικτυακής πύλης  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) http://www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01-02-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 19-03-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:23-03-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και τα επιμελητήρια: 23-01-2018.

Αναλυτικά στοιχεία όπως αιτούμενα είδη- ποσότητες- προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή αναρτήθηκε  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi του Νοσοκομείου  στο πεδίο διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου Λεωφόρος  Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.57010.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307195. Αριθμός τηλεομοιοτυπίας : 2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ