Επισκευή βλάβης ψυκτικού μηχανήματος του κεντρικού συστήματος κλιματισμού της Στεφανιαίας Μονάδας

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  16492 / 22-10-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης αερόψυκτης αντλίας θερμότητας τύπου TRANE CXAX 036, κεντρικού συστήματος κλιματισμού της Στεφανιαίας Μονάδας του Νοσοκομείου,  που είναι εγκατεστημένο στον ισόγειο υπαίθριο χώρο πλησίον κτιρίου 10 (Νέο Κτίριο) του Νοσοκομείου και την παράδοση του συστήματος παροχής ψύξης/θέρμανσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η συνολική δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης προϋπολογίζεται στο ποσό των 13.392,00 € με το Φ.Π.Α.  Η δαπάνη επιμερίζεται: α) στο ποσό των 10.713,60 € με το Φ.Π.Α για την προμήθεια απαιτούμενων υλικών  και β) στο ποσό των 2.678,40 € με το Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών επισκευής.

Η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία σύναψης σχετικής σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης μέχρι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. ταχυδρομικώς  στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Διενέργεια διαγωνισμού 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου προκειμένου να λάβει γνώση των συνθηκών και του χώρου εργασίας. Αρμόδιος για την επίδειξη των εγκαταστάσεων και παροχής διευκρινήσεων επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού κ.Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-307919 και 6973902222.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

 

                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                              ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ