ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ CLEANROOM ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 19 ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  14303 / 169-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ενός χαλασμένου συμπιεστή αντλίας θερμότητας ψυκτικού κυκλώματος κλιματισμού του CLEANROOM του Εργαστηρίου Γονιδιακής Θεραπείας κτιρίου 19 του Νοσοκομείου.

Για την αντικατάσταση του χαλασμένου συμπιεστή θα απαιτηθεί η προμήθεια:

  • Ενός νέου συμπιεστή του οίκου DWM-COPELAND type ZR19M3E-TWD-961
  • Ενός φίλτρου οξέων διπλής ροής 5/8΄΄ κολλητού
  • Ψυκτικού υγρού R-407C ποσότητας 10,5 κιλών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του συνόλου των αιτούμενων υλικών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Στο αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν περιλαμβάνετε η τοποθέτηση των υλικών καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Νοσοκομείου.

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών (οικονομική & τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα), σε κλειστό φάκελο επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (υπόψη κ.Ναζιρίδη Χριστόδουλου).

Ο μειοδότης προμηθευτής μετά από σχετική ενημέρωση του Νοσοκομείου θα πρέπει να καταθέσει εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερολογιακών ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.(ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ).

2) Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, έκδοσης οικείου Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα εκπροσώπηση της εταιρείας.(ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

3) Αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα καταστατικού της εταιρείας.

3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που εκπροσωπούν.

4) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των διαχειριστών και των εργαζομένων της σε ισχύ, για τα οποία καταβάλει εισφορές η εταιρεία, όπου θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συν­τρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονο­μι­κών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

 

Προβλεπόμενες Κρατήσεις:

  • ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
  • ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
  • ποσοστο 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
  • Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%
  • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή

Αρμόδιος υπάλληλος επί των τεχνικών απαιτήσεων: Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων. τηλ. 2310-307719

Αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής προσφορών: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

 

 

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                          ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ