Διαγωνισμοί

10

Δεκ 21

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου & του Ψ.Ν.Θ. (Οργανική μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ) και τις εξωτερικές δομές του»

** Έγινε αντικατάσταση του συστημικού αριθμού 134170 με τον αριθμό 145913 λόγω συστημικού προβλήματος .Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
Read More

10

Δεκ 21

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 7 (Β/Δ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

1

Δεκ 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Αρ. διακήρ. ΕΣΠΑ/11/2020)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...
Read More

1

Δεκ 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΚΜ/2021) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

22

Νοέ 21

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΒΤ3/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων   με αντικείμενο την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για...
Read More

10

Νοέ 21

Διενέργεια επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 05 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Χειρουργικών Μικροσκοπίων και Λοιπού Επεμβατικού Εξοπλισμού» και συγκεκριμένα για την προμήθεια – εγκατάσταση δύο (2) ειδών χειρουργικού μικροσκοπίου και λοιπού επεμβατικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...
Read More

9

Νοέ 21

Διενέργεια ανοιχτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών».

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών» (CPV 39518000-6). Κριτήριο...
Read More

2

Νοέ 21

Διενέργεια διαγωνισμού ΒΤ12/2021 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού αναλώσιμου υλικού.

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ12/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 356.340,85 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο 441.862,25€). Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr...
Read More