1. /
  2. Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία

Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία

Η Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και αποτελείται από τρία τμήματα:

  • Τμήμα Τεχνικό
  • Τμήμα Βϊοιατρικής Τεχνολογίας
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων