ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (15.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) με αντικείμενο την προμήθεια είκοσι (20) τροχήλατων καροτσιών μεταφοράς φαγητού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Δεκεμβρίου2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου έναντι απόδειξης, αντί του ποσού 5,00 €.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr καθώς και στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2313 307190

Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΛΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 825 KB