ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Π ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” διενεργεί συνοπτικό Διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων συρόμενων θυρών στο Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου            (CPV :44221200-7 & 45421100-5).

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)

Αριθμός Διακήρυξης: 2017-ΠΡΤΣ-ΤΕΠ

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 6,5000 €  πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών:  Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου) .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/10/2017 Ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11/10/2017 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 15/09/2017 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο : www.gpapanikolaou.gr  στην ενότητα διαγωνισμοί http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html .

Η προμήθεια  της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο :2313-307195,  φαξ. 2313-307023

Ε-mail :  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος. Χ. Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

 

 

                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 MB
doc ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 144 KB