Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου» (CPV:33100000-1 Ιατρικές συσκευές) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την προμήθεια « πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου».CPV:33100000-1 Ιατρικές συσκευές.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2017-ΠΛ-ΕΝΔ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 23.000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:06-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30:00πμ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στα επιμελητήρια:02-11-2017 ημέρα Πέμπτη.

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html και στον ιστότοπο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou από την Παρασκευή 03-11-2017.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307195. Αριθμός τηλεομοιοτύπου:231357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Αθανάσιος.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΡΕΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 275 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 707 KB