Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής».

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΕΝΤ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :Πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (58.971,95 €) πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η  19η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η  6η  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η  6η   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την  15η  Νοεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr  στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr  και στην  ιστοσελίδα  https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Η παρούσα θα αποσταλεί και στα επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95.  Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                                     

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΓΛ020/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Κοινοποιούμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, την υπ. αριθμ. 17404/13-11-2018 επιστολή του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί του κειμένου της υπ. αριθμ. ΓΛ020/2018 διακήρυξης με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών Προβολέων» σχετικά με το α.  χρονικό διάστημα για την παροχή ανταλλακτικών και β. περιεχόμενο που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ020/2018 και αντικείμενο την προμήθεια τριών χειρουργικών προβολέων (33167000-8, φωτισμός χειρουργείου), συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ020/2018

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 20/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 02/11/2018 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html) για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195,  φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ019/2018 και αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού χειρουργείου, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1. Μία ενδοσκοπική κάμερα ΩΡΛ υψηλής ευκρίνειας (Full High Definition) και ένα μόνιτορ HD με επίπεδη ευρεία οθόνη για τις ανάγκες της ΩΡΛ κλινικής, εκτιμωμένης αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (44.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%., Τμήμα 2. Δύο σχισμοειδείς λυχνίες για τα εξωτερικά ιατρεία και το χειρουργείο που λειτουργεί η Οφθαλμολογική κλινική, εκτιμωμένης αξίας δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (16.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ019/2018

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 06/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html) για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195,  φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ειδών ιματισμού».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «ειδών ιματισμού» (cpv:.18000000-9 είδη και εξαρτήματα
ρουχισμού).
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΙΜΑΤ.
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η Δευτέρα 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα και ώρα 08:00:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η Πέμπτη 8η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η Πέμπτη 8η Νοεμβρίου 2018 και
ώρα 11:00:00.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.
Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και
παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την
Παρασκευή 19η Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr στο
πεδίο διαγωνισμοί και στην ιστοσελίδα https://www.diavgeia.gov.gr.
Η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί και στα οικεία επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.
Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του κέντρου ιατρικού αέρα στον σταθμό ιατρικών αερίων του κτιρίου 4 του Νοσοκομείου».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του κέντρου ιατρικού αέρα στον σταθμό ιατρικών αερίων του κτιρίου 4 του Νοσοκομείου».

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΑΕΡΑ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :13.500€ πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η  Δευτέρα 15η  Οκτωβρίου 2018 ημέρα  και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η  Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η  Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: η  Τετάρτη 10η  Οκτωβρίου 2018 .

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την  Τετάρτη 10η  Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr  στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr  και στην  ιστοσελίδα  https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας «Τεχνικού Ασφαλείας» (CPV: 71317200-5) έναντι συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η  διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί την 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ο όροφος, κτήριο Διοίκησης).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  καθώς και από τον ιστότοπο  του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος).

τηλ.: 2313 307195

φαξ: 2313 307023

Email: prom@gpapanikolaou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 100 ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  12291/23-8-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου και καθ΄ υπόδειξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκατό (100) κολωνακίων βαρέως τύπου κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, για τον περιορισμό του άναρχου παρκαρίσματος,  έναντι δαπάνης 7.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την  11η Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  στον ιστότοπο  της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

22-8-2018

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  12286/  23-8-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την   εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση στο χώρο του Εργαστηρίου Κλασσικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής της Αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου, συστήματος καθαρισμού αέρα λόγω ελλιπούς εξαερισμού και χρήσης πτητικών υγρών και διαλυμάτων. Προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας 5.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  στον ιστότοπο  της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

22-8-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ