ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης : ΒΤ7 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 58.870,97  € πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Έναρξη υποβολής προσφορών : 21-05-2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 13-06-2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών : 18-06-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Φορείων και τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών

 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

με αντικείμενο την προμήθεια Φορείων και τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 6 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 47.700,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :59.148,00- €)

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 14-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-06-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Διενέργεια Επαναληπτικού Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-1

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 23.000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:13-05-2019 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 30-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30:00.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο εξωτερικών κολποκοιλιακών βηματοδοτών

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 5 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 8.871,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :11.000,00- €)

Έναρξη υποβολής προσφορών : 07-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 30-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής κατάλληλο για κυτταροστατικά παρασκευάσματα (CPV: 38434540-3, Βιοϊατρικός εξοπλισμός) έναντι συνολικής δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.

Η  διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ο όροφος, κτήριο Διοίκησης).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 16η Απριλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr καθώς και από τον ιστότοπο  του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της πρόσκλησης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος).

τηλ.: 2313 307195

φαξ: 2313 307023

Email: prom@gpapanikolaou.gr

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΚΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης : ΒΤ4 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 46.000,00  € πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 15-03-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 18-03-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ :19PROC004498495

Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΞΓΞ46906Β-ΒΣ3

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια  μη Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

 Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια  μη Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του  Νοσοκομείου. 

CPV : 39313000-9 & 42995000-7 

 Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70804

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 69.607,70 € πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 18-03-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 20-03-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγματευσης για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του  Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες   (CPV: 39830000-9).

 Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:  70687

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 78.575,00 € πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 15-03-2019 ημέρα  και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 21-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

 

 

                           

 

 

 

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ001/2019 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Διαχείριση 265.833 κιλών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 308.366,28 € πλέον ΦΠΑ 24% (382.374,19 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 11 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Τμήμα 2: Διαχείριση 9.000 κιλών αποβλήτων τύπου Μ.Ε.Α. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 28.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (35.265,60 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 12 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα τμήματα αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κάθε τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ισχύς προσφορών: έως 15/09/2019

Κωδικός NUTS: EL522

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός διακήρυξης: ΓΛ001/2019

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 336.806,28 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-03-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 19-03-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Γ.Ν.Θ. «Γ Παπανικολάου», Τμήμα Προμηθειών, Λεωφόρος Παπανικολάου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη (Εξοχή), 570 10 Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31/01/2019

Ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 06/02/2019

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Αθήνα, 18233

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΤ1/2019 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODE ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Σας επισυνάπτουμε διευκρινισεις επι των Τεχνικών προδιαγραφών για τον Συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την προμήθεια πενήντα (50) θερμικών εκτυπωτών Barcode Εκτυπωτών.

Στην πρώτη φάση της διενέργειας αποστέλλετε την Οικονομική Προσφορά καθώς και την Τεχνική προσφορά σας μαζί με το Έντυπο ΤΕΥΔ.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 15-02-2019 &  ώρα  14:00μμ

Ημερομηνία Διενέργειας : 18-02-2019 & ώρα 12:00μμ