Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος και δύο φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος και δύο φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΑΚΤΙΝ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα  χιλιάδων και εκατόν ενενήντα ευρώ (149.190,00€) πλέον Φ.Π.Α και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας αρχής οικονομικού έτους 2018.

Κωδικός NUTS: GR 522 Θεσσαλονίκη.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.

Κωδικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:60653.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 20η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 12η  Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00:00.  .

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: η 18η  Ιουλίου 2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Η παρούσα αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html, στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr και στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείουhttp://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί, και στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (60653).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ενός φορητού αναπνευστήρα πίεσης όγκου με δυνατότητα καπνογραφίας» (CPV: 33157400-9).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ενός φορητού αναπνευστήρα πίεσης όγκου με δυνατότητα  καπνογραφίας».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΑΝΑΠΝ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων μηδέν εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών του ευρώ 8.064.51 € πλέον Φ.Π.Α και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής.

Κωδικός NUTS: GR 522 Θεσσαλονίκη.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Με κατάθεση σφραγισμένων φακέλων στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου.

Αριθμός διακήρυξης του  διαγωνισμού:2018-ΑΝΑΠΝ.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 2η  Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00.  .

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: η 6η  Ιουλίου 2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Η παρούσα αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html, στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr και στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείουhttp://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί, στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou και στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑΜ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 51.724,00 κιλών νοσοκομειακών Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (CPV: 90524400-0).

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός Διακήρυξης:  ΓΛ014/2018

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτήριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 15/06/2018 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html) για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195,  φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΣΥΝΤ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :406.451,61€ πλέον Φ.Π.Α και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής οικονομικού έτους 2018.

Κωδικός NUTS: GR 522 Θεσσαλονίκη.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.

Κωδικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:57950.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 8η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: η 20η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Η παρούσα:

  • απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη
  • αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html
  • αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείουhttp://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί, στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou και στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΓΛ013/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παγίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 50000000-5).

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός διακήρυξης: ΓΛ013/2018

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 282.258,06 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  16-07-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 20-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 06/06/2018.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 8032/25-5-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 8032/25-5-2018 ΑΡΙΘΟΣ ΔΙΑΚ. 2/ΤΥ/2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμό για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος σε συσκευασία ¼ λίτρου περιεκτικότητας σε λίπος 3,5% (κωδικός είδους στο Νοσοκομείο:61030010002 – cpv:15511000-3)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος σε συσκευασία ¼ λίτρου περιεκτικότητας σε λίπος 3,5% (κωδικός είδους στο Νοσοκομείο:61030010002 – cpv:15511000-3)»

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΓΑΛΑ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :30.000€ πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 1η-06-2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η  25η-06-2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η 29η-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: η 25η-05-2018 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την Παρασκευή 25-05-2018 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείουhttp://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί και στον ιστότοπο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 10

ΑΡ.ΠΡΩΤ 6728/3-5-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία ενός νέου πεδίου αντιστάθμισης αέργου ισχύος 300 kVAr, ως επέκταση υφιστάμενου πεδίου, στον χώρο των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης του κτιρίου 10 του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης 7.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).
Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 17η Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr στον ιστότοπο της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ
Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2313 307926
Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (05) βάσεων και οκτώ (08) φορείων ασθενών για τα ασθενοφόρα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 09/05/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/ στο πεδίο διαγωνισμοί και στο ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση URL: http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2313 307195
Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «παροχής υπηρεσιών συντήρησης ενός στεφανιογράφου τύπου INNOVA 2.000 G.E για διάστημα έξι μηνών».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  «παροχής υπηρεσιών συντήρησης ενός στεφανιογράφου τύπου INNOVA 2.000 G.E για διάστημα έξι μηνών».

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2018 – ΣΤΕΦ.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού :27.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-03-2018 και ώρα 12:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 27-03-2018 και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:28-03-2018 και ώρα 12:00:00.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστολής  στα επιμελητήρια: 08-03-2018.

Αναλυτικά στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή θα αναρτηθεί  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  http://gpapanikolaou.gr στο πεδίο διαγωνισμοί και στο ΚΗΜΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου Λεωφόρος  Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.57010.

Υπεύθυνος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307190.    Αριθμός τηλεομοιότυπου : 2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ