Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαπραγματευσης για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας .

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί  για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του  Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες   (CPV: 39830000-9).

 Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:  70687

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 78.575,00 € πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 15-03-2019 ημέρα  και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 21-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

 

 

                           

 

 

 

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ001/2019 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Διαχείριση 265.833 κιλών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 308.366,28 € πλέον ΦΠΑ 24% (382.374,19 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 11 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Τμήμα 2: Διαχείριση 9.000 κιλών αποβλήτων τύπου Μ.Ε.Α. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 28.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (35.265,60 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 12 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα τμήματα αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κάθε τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ισχύς προσφορών: έως 15/09/2019

Κωδικός NUTS: EL522

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός διακήρυξης: ΓΛ001/2019

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 336.806,28 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-03-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 19-03-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Γ.Ν.Θ. «Γ Παπανικολάου», Τμήμα Προμηθειών, Λεωφόρος Παπανικολάου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη (Εξοχή), 570 10 Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31/01/2019

Ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 06/02/2019

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Αθήνα, 18233

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΤ1/2019 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODE ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Σας επισυνάπτουμε διευκρινισεις επι των Τεχνικών προδιαγραφών για τον Συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την προμήθεια πενήντα (50) θερμικών εκτυπωτών Barcode Εκτυπωτών.

Στην πρώτη φάση της διενέργειας αποστέλλετε την Οικονομική Προσφορά καθώς και την Τεχνική προσφορά σας μαζί με το Έντυπο ΤΕΥΔ.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 15-02-2019 &  ώρα  14:00μμ

Ημερομηνία Διενέργειας : 18-02-2019 & ώρα 12:00μμ

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων τύπου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0).

Σας ενημερώνουνε ότι για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με αριθμ. διακήρυξης ΓΛ015/2018 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0), προϋπολογισμού 336.806,28 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, θα ακολουθήσει ορθή επανάληψη των διαδικασιών του εν λόγω διαγωνισμού με νέα δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε εθνικό επίπεδο.

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων τύπου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 90524400-0). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Διαχείριση 265.833 κιλών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 308.366,28 € πλέον ΦΠΑ 24% (382.374,19 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 11 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Τμήμα 2: Διαχείριση 9.000 κιλών αποβλήτων τύπου Μ.Ε.Α. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», εκτιμώμενης αξίας 28.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (35.265,60 € με τον Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 12 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό διαχείριση ποσοτήτων αποβλήτων.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα τμήματα αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κάθε τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Iσχύς προσφορών: έως 05/09/2019  

Κωδικός NUTS: EL522

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός διακήρυξης: ΓΛ015/2018

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 336.806,28 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-03-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 08-03-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Γ.Ν.Θ. «Γ Παπανικολάου», Τμήμα Προμηθειών, Λεωφόρος Παπανικολάου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη (Εξοχή), 570 10 Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 22/01/2019

Ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 25/01/2019

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ. Θηβών

196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Αθήνα, 18233

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πενήντα θερμικών εκτυπωτών Barcode.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 1 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.112,90 -€ πλέον  Φ.Π.Α.

CPV 42991200-1   , KAE 7123.01

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

** Το παράρτημα Ε που αναφέρεται στην διακήρυξη εχει αφαιρεθεί απο το περιεχόμενο της  και καλύπτεται πλήρως απο την συμπλήρωση ΤΕΥΔ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ψυκτικού συγκροτήματος σε αντικατάσταση του παλαιού κατεστραμμένου για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου (CPV: 42512300-1, Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού και συμπληρωματικού CPV: 45331000-6, Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού).

Το ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) της διακήρυξης είναι: 19PROC004321914

Το ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) της προκήρυξης είναι: 19PROC004321836

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ022/2018

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 27.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α΄ Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ηλεκτρικών κλινών και δεκαπέντε (15) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α΄ Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ηλεκτρικών κλινών και δεκαπέντε (15) τροχήλατων

καροτσιών νοσηλείας ».

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΑΜΕΘ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :Τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (36.500€) πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24η  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:00:00.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 8η  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00:00.

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 8η  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr  στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr  και στην  ιστοσελίδα  https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Η παρούσα θα αποσταλεί και στα επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95.  Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΣΥΝΤ-2.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (205.806,46€) πλέον Φ.Π.Α και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.

Κωδικός NUTS:GR 522 Θεσσαλονίκη.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.

Κωδικός αριθμός του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:66765.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Πέμπτη (08:00:00).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:17η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη (23:59:00).

Διενέργεια διαγωνισμού:23η  Ιανουαρίου 2019  ημέρα Τετάρτη (10:00:00).

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί, στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou και στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής».

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΕΝΤ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :Πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (58.971,95 €) πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η  19η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η  6η  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η  6η   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την  15η  Νοεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr  στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr  και στην  ιστοσελίδα  https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Η παρούσα θα αποσταλεί και στα επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95.  Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                                     

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΓΛ020/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Κοινοποιούμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, την υπ. αριθμ. 17404/13-11-2018 επιστολή του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί του κειμένου της υπ. αριθμ. ΓΛ020/2018 διακήρυξης με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών Προβολέων» σχετικά με το α.  χρονικό διάστημα για την παροχή ανταλλακτικών και β. περιεχόμενο που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας.