Εγγραφές σπουδαστών-σπουδαστριών στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»

Στο ΔΙΕΚ του  Γ.Ν.Θ .΄΄Γ.Παπανικολάου΄΄ θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές σπουδαστών-σπουδαστριών για τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020 στην ειδικότητα :

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

κατά τις ημερομηνίες 11-7-2019, 25-7-2019, 8-8-2019, 22-8-2019 και ώρες

8-13 μμ.

καθώς και από 2-9-2019 έως 16-9-2019 και ώρες 8-13 μμ.

Το ΔΙΕΚ θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ.έως 13 μ.μ στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν :

Απόφοιτοι Λυκείου(Ενιαίου, Γενικό, ΕΠΑΛ,ΤΕΛ)

Εξαταξίου Γυμνασίου, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ και εγγραφή στα Δ.Ι.Ε.Κ   αποτελούν τα ακόλουθα :

1.Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία , τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.(Δίδεται από το ΔΙΕΚ)

  1. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών(απολυτήριο ή πτυχίο),του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για την χρήση του στην επιλογή , και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου σπουδών , θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης , είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.(υποχρεωτικό)
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία , των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται πιστοποιητικό Δήμου.(υποχρεωτικό)
  3. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  4. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας η μονογονεϊκής οικογένειας , με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. , εντός Ε.Ε και ομογενών , αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙΙ , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για του υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο η ΣΕΚ , αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (2), απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτοτύπου τίτλου σπουδών , επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του , εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
  7. ΑΜΚΑ

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ. 5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 1807 Β’).

Θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β΄Κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , για το Γ΄εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών-στριών του Δ.Ι.Ε.Κ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ  Γ.Παπανικολάου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πληροφορίες στο τηλ. 2313 30 7172 και ώρες από 8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται.

Η Δ/ντρια του  ΔΙΕΚ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες φύλαξης
(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σεμιναρίου με θέμα “Σεμινάριο Διαχείρισης Αεραγωγού για Εντατικολόγους”

Η Ομάδα Διαχείρισης Αεραγωγού της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Σεμινάριο Διαχείρισης Αεραγωγού για Εντατικολόγους μη Αναισθησιολόγους το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.

Αναβολή αξιολόγησης προσφορών για την δημιουργία Παρακαταθήκης Αιμοδυναμικού 3Π/2018

Αρ. Πρωτ.: 19357 / 06-12-2018

Σας κοινοποιούμε ότι το άνοιγμα των προσφορών για την έρευνα αγοράς με αντικείμενο  την δημιουργία Παρακαταθήκης Αιμοδυναμικού (3Π/2018) αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής  . Η οποιαδήποτε ενημέρωση θα αναρτηθεί  μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νοσοκομείου.

Εκ’ του Νοσοκομείου