Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «Έλεγχος & επανέλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την υλοποίηση του αρχικού ελέγχου και επανελέγχου του συνόλου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες κατόχους απαιτούμενης άδειας (CPV: 71356100-9) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) και β. από την παρούσα ιστοσελίδα (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο). 

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.

08. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΤΠ