ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΥΓΡΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υγρών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό συνολικού (CPV: 33141000-0, μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά), αναρτώνται οι παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων. 

25. 3361

24. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 19-07-2018 ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.