ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  12286/  23-8-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την   εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση στο χώρο του Εργαστηρίου Κλασσικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής της Αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου, συστήματος καθαρισμού αέρα λόγω ελλιπούς εξαερισμού και χρήσης πτητικών υγρών και διαλυμάτων. Προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας 5.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  στον ιστότοπο  της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

22-8-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 478 KB