Εγγραφές σπουδαστών-σπουδαστριών στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»

Στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Θ . «Γ.Παπανικολάου» θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές σπουδαστών-σπουδαστριών για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019 στις ειδικότητες:

 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Από 3-9-2018 έως 15-9-2018 και ώρες 8-13 μμ.

Το ΔΙΕΚ θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ.έως 13 μ.μ στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Απόφοιτοι Λυκείου(Ενιαίου, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ)
 • Εξαταξίου Γυμνασίου
 • ΕΠΑ.Σ.
 • ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ και εγγραφή στα Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα :

 1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία , τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.(Δίδεται από το ΔΙΕΚ)
 2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών(απολυτήριο ή πτυχίο),του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για την χρήση του στην επιλογή , και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου σπουδών , θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης , είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.(υποχρεωτικό)
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία , των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται πιστοποιητικό Δήμου.(υποχρεωτικό)
 4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας η μονογονεϊκής οικογένειας , με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. , εντός Ε.Ε και ομογενών , αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙΙ , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για του υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο η ΣΕΚ , αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (2), απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτοτύπου τίτλου σπουδών , επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του , εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
 8. ΑΜΚΑ

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ. 5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 1807 Β’).

Θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους:

 • ΕΠΑ.Λ.
 • ΕΠΑ.Σ.
 • Τ.Ε.Ε Β΄Κύκλου
 • ΤΕΛ
 • εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ΄εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών-στριών του Δ.Ι.Ε.Κ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ Γ.Παπανικολάου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πληροφορίες στο τηλ. 2313 30 7172 και ώρες από 8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ

Η Δ/ντρια του ΔΙΕΚ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ