ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας «Τεχνικού Ασφαλείας» (CPV: 71317200-5) έναντι συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η  διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί την 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ο όροφος, κτήριο Διοίκησης).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  καθώς και από τον ιστότοπο  του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος).

τηλ.: 2313 307195

φαξ: 2313 307023

Email: prom@gpapanikolaou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ