Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Εξοπλισμού οπτικού και ακριβείας CPV:38000000-5» (εκτός από γυαλιά – Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων εν γένει).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  «Εξοπλισμού  οπτικού  και  ακριβείας CPV:38000000-5» (εκτός από γυαλιά – Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων εν γένει).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2018-53202. Κωδικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:53202.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 421.780,50 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της  διαδικτυακής πύλης  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21-02-2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:12-04-2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:17-04-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού παρατίθενται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή αναρτήθηκε  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο πεδίο διαγωνισμοί http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi, στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με αριθμό διαγωνισμού 53202, http://www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00-14.00 από το Τμήμα Προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου, Λεωφόρος  Παπανικολάου – Εξοχή Θεσσαλονίκης – T.K:57010.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307195-2313307190.   Αριθμός τηλεομοιοτυπίας :2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ